ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് : 2 ton AC യൂണിറ്റ് വിതരണം, ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം