ലഘു ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് : പ്രിൻ്റർ കാട്രിഡ്ജുകളുടെ വിതരണം, റീജണൽ ഓഫീസ്, തൃശ്ശൂർ