പേരും തസ്തികയും ഫോൺ നമ്പർ

(ഓഫീസ്)

ഫോൺ നമ്പർ (വീട്)/ മൊബൈൽ ഇ-മെയിൽ
ടീന ഭാസ്കരൻ
ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണർ (ഇൻ ചാർജ് )
0471 – 2302231
2307830
9995868069 tina_vineeth@yahoo.com
യാസ്മിൻ എൽ.റഷീദ്
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
8593027987 yasmin7j@gmail.com
ടീന ഭാസ്കരൻ
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
9995868069 tina_vineeth@yahoo.com
മുരുകൻ എ.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)
8921135431 murugan.601014@kerala.gov.in
muruganstat07@gmail.com
സജീവ് ആർ. എസ്.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ)
9744101687 sajeev.685779@kerala.gov.in
sajeevrs1973@gmail.com
അജി എസ്.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (അഗ്രി)
9447470017 ajisharath@gmail.com
ലിബി എസ്. എസ്.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ)
9072775236 libisivarajan@gmail.com
സിമി എസ്.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഗ്രി)
9995851944 simi.793848@kerala.gov.in
അംബിക ചന്ദ്രൻ,
അഗ്രോണോമിസ്റ്റ്
9605300511 ambika.873361@kerala.gov.in
ജെമി ജോസഫ്
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ  കൺസർവേഷൻ )
7034426173 jemi.907072@kerala.gov.in
അരുൺജിത്ത് പി.
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ സയൻസ് )
8086002396 arunjithp0077@gmail.com
arunjith.915552@kerala.gov.in
ബാലു ജേക്കബ്
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്  (ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി)
9447000008 balu.352014@kerala.gov.in
ഹരിദാസ് ജി.
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
9447698703 haridas_ambadi@yahoo.com
ശ്രീനിമോൾ. കെ.ആർ.
സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
8129629404 sreenimol.922738@kerala.gov.in
ജയകുമാരി . ജി
കാർട്ടോഗ്രാഫർ
9207509805 jaya.351991@kerala.gov.in
ശശിലാൽ എം. വി.
അസിസ്റ്റന്റ്  ജിയോളജിസ്റ്റ്
9446351674 sasilalmv@gmail.com
റീജിയണൽ ഓഫീസ്

ലക്ഷ്മി കെ.എം.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഗ്രി)

9562960486 lakshmikmuraleedharan@gmail.com