ലിങ്കുകൾ

ഭുവൻ

 

https://bhuvan.nrsc.gov.in
എൽ. ആർ. ഐ. എസ്.

 

http://kslublris.com/
കാട്ടാക്കട – വറ്റാത്ത ഉറവയ്ക്കായി ജലസമൃദ്ധി പദ്ധതി

 

http://jalasamrdhi.com/
അറിയാം  കാട്ടാക്കട

 

https://kattakadalac.com/
സുസ്ഥിര തൃത്താല

 

https://thrithalalac.com/
സമഗ്രം കൊട്ടാരക്കര

 

https://kottarakkaralac.com/
കേരളത്തിലെ നീർത്തടങ്ങൾ

 

https://www.kslublris.com/watershed/