ഹെഡ് ഓഫീസ്


 

 

കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്

വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം  – 695 033

ഫോൺ : +91-0471-2302231, 2307830
ഫാക്സ് : +91-0471-2307838

ഇ-മെയിൽ:  landuseboard@yahoo.com

 

റീജിയണൽ ഓഫീസ്


 

 

കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്

റീജിയണൽ ഓഫീസ്
മുനിസിപ്പൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
രണ്ടാം നില, ഡി-ബ്ലോക്ക്
പാട്ടുരായ്ക്കൽ തൃശൂർ
കേരളം – 680 022

ഫോൺ : 0487-2321868

ഇ-മെയിൽ : kslub.regionaltsr@gmail.com