വിവരാവകാശം


പേരും പദവിയും പദവി ഫോൺ നമ്പർ (ഓഫീസ്) ഫോൺ നമ്പർ (വീട്)/ മൊബൈൽ
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്
ഇൻഫർമേഷൻ
ഓഫീസർ
ഹരിദാസ് ജി.
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
0471- 2302231, 2307830 9447698703
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ
ഓഫീസർ
മുരുഗൻ എ.
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്)
0471- 2302231, 2307830 8921135431
അപ്പലേറ്റ്‌ ഓഫീസർ ടീന ഭാസ്കരൻ
ഭൂവിനിയോഗ കമ്മിഷണർ (ഇൻ ചാർജ്)
0471- 2302231, 2307830, 2307833 9446503040