വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യക്ഷമതയും കഴിവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പരിശീലന ക്ലാസുകൾ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു.